Nastavitve piškotkov
Tehnični pregledi se opravljajo periodično.  Na pregledu se preverjajo izpušni plini in so obvezni za motorna vozila in vsa vozila s priključki razen za delovene stroje.
Opravljati pa je potrebno preventivne tehnične preglede, ki so obvezni za rent a car, taksije, tovornjake, prikolice, avtobuse...
Če je vaše vozilo neizpravno oziroma ne naredite tehničnega pregleda ga morate opravljati ponovno.
Pomen tehničnega pregleda je da se izločijo vsa vozila, ki niso tehnično izpravna in da ne ogrožajo drugih vozil.
Po novem vam v podjetju A-MB ponujamo tehnične preglede v Mariboru. Izkoristite akcijo, saj vam podarimo 6€ pri prcem pregledu.

Mercedes Benz
servis:
MAN
servis:
02 333 55 23
man@a-mb.si
Nadomestni
deli:
02 333 55 26
trgovina@a-mb.si

Tehnični pregledi:

Kdaj opraviti tehnični pregled


tehnicni-pregledi-amb

Kdaj in kako opraviti tehnični pregled je določeno z zakonom o motornih vozilih, ki je bil izdan v uradnem listu ( (Uradni list RS, št.106/2010) 

48. člen

(preverjanje tehnične brezhibnosti vozil)

Tehnična brezhibnost vozil, udeleženih v cestnem prometu, se preverja s tehničnim pregledom, ki pomeni postopek, s katerim strokovna organizacija ugotavlja podatke o vozilu, stanje delov, naprav in opreme vozila in izpolnjevanje drugih zahtev za vozilo, določenih s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

 

49. člen

(vrste tehničnih pregledov)

(1) Vozila, ki so udeležena v cestnem prometu, razen motokultivatorjev in delovnih strojev, so pregledana na tehničnih pregledih v rokih, določenih v 50. členu tega zakona.

(2) Vozila so pregledana na izrednih tehničnih pregledih, če so pri opravljanju nadzora napotena nanj v skladu s 73. ali 75. členom tega zakona. Opravljen izredni tehnični pregled ne vpliva na roke za izvedbo tehničnih pregledov.

 

50. člen

(roki za izvedbo tehničnih pregledov)

(1) Prvi tehnični pregled se izvede:

1. eno leto po prvi registraciji za:

– tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,

– vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,

– delovna vozila,

– avtobuse,

– priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,

– vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

– vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,

– vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

– vozila za izposojo brez voznika, in

– intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.

Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila;

3. štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

(2) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno.

(3) Tehnični pregledi:

1. vozil, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

2. avtobusov,

3. vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

4. vozil, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, in

5. vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.

Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

(4) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi vozilo, pri avtošoli pa učitelj vožnje, ki usposablja kandidate za voznike vozil, za katerega ni bil opravljen tehnični pregled v skladu s tem členom.

(6) Z globo 5000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom.

 

51. člen

(izvedba tehničnega pregleda)

(1) Tehnični pregled vozila mora biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in ob uporabi brezhibnih predpisanih merilnih naprav in opreme. Merilne naprave morajo biti odobrene, pregledane in overjene skladno z meroslovnimi predpisi ali ustrezno umerjene, če zanje ni meroslovnih predpisov. Pri izvedbi tehničnega pregleda se upoštevajo tudi navodila za uporabo naprave, ki se uporablja pri tehničnem pregledu, ki jih izda proizvajalec naprave.

(2) Če je bilo na tehničnem pregledu ugotovljeno, da je vozilo tehnično brezhibno, se izda potrdilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled.

(3) Za opravljeni tehnični pregled plača lastnik vozila organizaciji za tehnične preglede ceno storitve, ki ni višja od cene, ki jo določi minister.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se pred začetkom uporabe lahkega priklopnika v cestnem prometu izda obvestilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled. Obvestilo izda registracijska organizacija na predlog lastnika lahkega priklopnika.

(5) Z globo 4000 eurov se kaznuje za prekršek strokovna organizacija, ki pri opravljanju tehničnih pregledov ravna v nasprotju s tem členom, njena odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.

 

52. člen

(ugotovljene predelave ali spremembe)

(1) Če se pri tehničnem pregledu vozila ugotovijo predelave ali spremembe na vozilu, opredeljene v 19. členu tega zakona, zaradi katerih se podatki v prometnem dovoljenju in v računalniških evidencah ne ujemajo z ugotovljenim stanjem vozila, se izda potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu le na podlagi predhodno izvedenega postopka posamične odobritve v skladu s tem zakonom in ustreznega vpisa predelave ali spremembe v potrdilo o skladnosti oziroma v soglasje k registraciji.

(2) Z globo 4000 eurov se kaznuje za prekršek strokovna organizacija, ki opravlja tehnične preglede in ravna v nasprotju s tem členom, njena odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.

Tretji oddelek: Spremembe na vozilih

 

53. člen

(evidentirane spremembe)

(1) Lastnik vozila mora zagotoviti, da se spremembe na vozilu, nastale po homologaciji ali posamični odobritvi, ki ne spadajo med predelave vozil po 19. členu tega zakona, v roku iz četrtega odstavka 33. člena tega zakona evidentirajo pri tehnični službi.

(2) Med spremembe iz prejšnjega odstavka spada vgradnja sestavnih delov, ki se razlikujejo od nadomestnih delov, a so bili odobreni za vgradnjo v določen tip (varianto ali izvedenko) vozila, kot so npr.:

1. izpušni sistemi,

2. mehanske naprave za spenjanje vozil razreda A 50 in B 50 (vlečne krogle premera 50 mm in vlečne glave zanje), ali

3. spojlerji.

(3) Vgradnje iz prejšnjega odstavka se ne štejejo za predelave, če jih izvedejo proizvajalci teh delov ali pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za vzdrževanje in popravila vozil. Izvajalec vgradnje mora o opravljeni vgradnji izdati potrdilo.

(4) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 150 eurov. Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

 

54. člen

(neevidentirane spremembe)

Sprememb na vozilih, ki ne pomenijo poslabšanja varnostnih ali okoljevarstvenih lastnosti vozila in jih je mogoče pravilno in enostavno izvesti pred začetkom uporabe vozila, ni treba evidentirati (npr. namestitev prtljažnikov, anten, okrasnih pokrovov).

V. POGOJI ZA OPRAVLJANJE NALOG

 

55. člen

(pooblastilo agencije)

(1) Naloge tehnične službe in strokovne organizacije smejo opravljati pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki pridobijo pooblastilo agencije.

(2) Z globo 5000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja naloge tehnične službe ali strokovne organizacije brez pooblastila ali v nasprotju z njim, njuna odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

 

56. člen

(naloge tehnične službe)

(1) Pooblastilo se podeli tehnični službi za:

1. strokovne naloge v postopku homologacije vozila;

2. strokovne naloge v postopku homologacije delov;

3. strokovne naloge v postopku odobritve neoriginalnih in nehomologiranih delov in opreme vozil;

4. strokovne naloge v postopku posamične odobritve vozila po splošnih zahtevah;

5. strokovne naloge v postopku posamične odobritve vozila po posebnih zahtevah (drugi odstavek 18. člena tega zakona), in

6. izvajanje postopka posamične odobritve predelanega ali popravljenega vozila (prvi in peti odstavek 19. člena tega zakona).

(2) Posamezna pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko zaprosi za pooblastilo za izvajanje najmanj ene od nalog iz prejšnjega odstavka, po posameznih kategorijah vozil in proizvodih.

 
Tehnični preglediMan servisMercedes-Benz servisGospodarska vozilaSchwarzmuller servis